മകൻ അപുവിനെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ നീക്കവുമായി പി ജെ ജോസഫ്; പാർട്ടി ലീഡറാക്കും! നേതാക്കൾക്ക് അതൃപ്തി

തൊടുപുഴ മണ്ഡലം മകനെ കൈവിടില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പി ജെ ജോസഫ്. മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ മതസ്ഥർക്കിടയിലുള്ള തന്റെ സ്വീകാര്യത അപുവിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

മകൻ അപുവിനെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ നീക്കവുമായി പി ജെ ജോസഫ്; പാർട്ടി ലീഡറാക്കും! നേതാക്കൾക്ക് അതൃപ്തി

തൊടുപുഴ മണ്ഡലം മകനെ കൈവിടില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പി ജെ ജോസഫ്. മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ മതസ്ഥർക്കിടയിലുള്ള തന്റെ സ്വീകാര്യത അപുവിന് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.