കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു, കൂട്ടബലാത്സംഗവും; ഒടുവിൽ ബലാത്സംഗികൾ പുറത്ത്; ഉറ്റവർ ഇല്ലാതെ ഞെട്ടലിൽ ബിൽക്കിസ് ബാനു

പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട നടപടി അറിഞ്ഞ കുടുംബം വലിയ ഞെട്ടലിലാണെന്നും നിയമനടപടകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള മാനസികനിലയിലല്ലെന്നും അഭിഭാഷക പറഞ്ഞു.

കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു, കൂട്ടബലാത്സംഗവും; ഒടുവിൽ ബലാത്സംഗികൾ പുറത്ത്; ഉറ്റവർ ഇല്ലാതെ ഞെട്ടലിൽ ബിൽക്കിസ് ബാനു

പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട നടപടി അറിഞ്ഞ കുടുംബം വലിയ ഞെട്ടലിലാണെന്നും നിയമനടപടകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള മാനസികനിലയിലല്ലെന്നും അഭിഭാഷക പറഞ്ഞു.