പരാതിക്കാരിയുടെ വസ്ത്രം പ്രകോപനപരം; പീഡന പരാതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കില്ല; സിവിക്കിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി പരമാർശം

ജാമ്യ ഹർജിക്കൊപ്പം സിവിക് ചന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് കോടതി ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് സെഷൻ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്

പരാതിക്കാരിയുടെ വസ്ത്രം പ്രകോപനപരം; പീഡന പരാതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കില്ല; സിവിക്കിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി പരമാർശം

ജാമ്യ ഹർജിക്കൊപ്പം സിവിക് ചന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് കോടതി ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് സെഷൻ കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്