ഇടുക്കി ഡാമില്‍ നിന്ന് ആലുവയില്‍ വെള്ളമെത്താന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കും? വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആര്‍ച്ച് ഡാം ആയ ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി ഡാമില്‍ നിന്നാണ് വെള്ളം തുറന്നു വിടുക. ഇവിടെ മാത്രമാണ് വെള്ളം തുറന്നു വിടാന്‍ സംവിധാനമുള്ളത്.

ഇടുക്കി ഡാമില്‍ നിന്ന് ആലുവയില്‍ വെള്ളമെത്താന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കും? വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആര്‍ച്ച് ഡാം ആയ ഇടുക്കി ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി ഡാമില്‍ നിന്നാണ് വെള്ളം തുറന്നു വിടുക. ഇവിടെ മാത്രമാണ് വെള്ളം തുറന്നു വിടാന്‍ സംവിധാനമുള്ളത്.