24 മണിക്കൂ‍ർ വേണ്ടിവന്നില്ല; അതിവേഗം കറങ്ങി ഭൂമി; ജൂൺ 29 ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസം

ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത് കൊല്ലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭമാകാം ജൂൺ 29ലെ വേഗതയിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. 2021ൽ ഭൂമിയുടെ വേഗത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല.

24 മണിക്കൂ‍ർ വേണ്ടിവന്നില്ല; അതിവേഗം കറങ്ങി ഭൂമി; ജൂൺ 29 ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസം

ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത് കൊല്ലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭമാകാം ജൂൺ 29ലെ വേഗതയിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. 2021ൽ ഭൂമിയുടെ വേഗത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല.