ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചതിച്ചു, വഴി തെറ്റിയ കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഡോക്ടറും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും കുടുംബവും രക്ഷപെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടറും അമ്മയും മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും ബന്ധുവുമാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്

ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചതിച്ചു, വഴി തെറ്റിയ കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഡോക്ടറും പിഞ്ചുകുഞ്ഞും കുടുംബവും രക്ഷപെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടറും അമ്മയും മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും ബന്ധുവുമാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്