ഇനിയും പാടുവാൻ : കവിത, റോയ്‌ പഞ്ഞിക്കാരൻ

ഇനിയും പാടുവാൻ : കവിത, റോയ്‌ പഞ്ഞിക്കാരൻ

 

 

തുകിലുണർത്തുവാൻ പുതിയൊരു 

തംബുരു കൈകളിലേന്തി വരൂ നീ.

ഹൃദയ മന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രുതി മധുരമാം 

പാട്ടുകൾ ഇനിയും പാടാം . 

ഹൃദയത്തിൽ നുര പൊന്തുന്ന 

ദുഃഖ ഭാവങ്ങൾ മായ്ക്കനായി 

വീണ്ടും  വീണക്കമ്പികൾ മീട്ടാം . 

ഗതിവേഗമറിയാതെ ഒഴുകുമീ ജീവിതത്തിൽ 

കറുത്ത രാത്രികളിൽ 

കാലനും കഴുകനും ചിറകടിച്ചെത്തുന്നു . 

പകൽ നിഴൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന 

എന്റെ മോഹങ്ങളിൽ 

ചിതലുകളരിക്കുന്നു.

ഒരു കൊടുംകാറ്റായി പറന്നുയരുവാൻ 

ആയിരം നിറമുള്ള ശലഭം 

അഗ്നിയിൽ പിടയുന്നു . 

ഇനിയും പാടുവാൻ പുതിയൊരു 

തംബുരു കൈകളിലേന്തി വരൂ നീ .