മൃതദേഹം മാറി സംസ്‌കരിച്ചു, അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാന്‍ പോലുമായില്ല, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇര്‍ഷാദിന്‍റെ ഉമ്മ

'നല്ല നീന്തല്‍ അറിയുന്നവനാണ് ഇര്‍ഷാദ്. നല്ല വെള്ളമുള്ളിടത്തും അവന്‍ നീന്തിക്കയറും. അവന്‍ ഒരിക്കലും മുങ്ങിമരിക്കില്ല. സ്വര്‍ണക്കടത്തു സംഘം കൊന്നുകൊണ്ടു വന്നിട്ടതാകാനെ വഴിയുള്ളൂ', ഉപ്പ നാസര്‍ പറയുന്നു

മൃതദേഹം മാറി സംസ്‌കരിച്ചു, അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാന്‍ പോലുമായില്ല, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇര്‍ഷാദിന്‍റെ ഉമ്മ

'നല്ല നീന്തല്‍ അറിയുന്നവനാണ് ഇര്‍ഷാദ്. നല്ല വെള്ളമുള്ളിടത്തും അവന്‍ നീന്തിക്കയറും. അവന്‍ ഒരിക്കലും മുങ്ങിമരിക്കില്ല. സ്വര്‍ണക്കടത്തു സംഘം കൊന്നുകൊണ്ടു വന്നിട്ടതാകാനെ വഴിയുള്ളൂ', ഉപ്പ നാസര്‍ പറയുന്നു