മന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം; ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറുമില്ല, മരുന്നുമില്ല, സൂപ്രണ്ടിനെ സ്ഥലം മാറ്റി

ആശുപത്രി നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. ജീവനക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു

മന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം; ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറുമില്ല, മരുന്നുമില്ല, സൂപ്രണ്ടിനെ സ്ഥലം മാറ്റി

ആശുപത്രി നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. ജീവനക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു