ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണുതിന്ന പാറ്റ, വില 3 കോടി; വിൽപന ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഭയന്ന് നാസ

പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ചാന്ദ്ര ശിലകളും പാറ്റകളെയും മരിയോൺ ബ്രൂക്ക്സ് നാസയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയില്ല. ലേലത്തിനുവെച്ച എല്ലാ സാമ്പിളുകളും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന് തിരികെ നൽകണമെന്ന് നാസ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണുതിന്ന പാറ്റ, വില 3 കോടി; വിൽപന ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഭയന്ന് നാസ

പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ചാന്ദ്ര ശിലകളും പാറ്റകളെയും മരിയോൺ ബ്രൂക്ക്സ് നാസയ്ക്ക് തിരികെ നൽകിയില്ല. ലേലത്തിനുവെച്ച എല്ലാ സാമ്പിളുകളും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റിന് തിരികെ നൽകണമെന്ന് നാസ ആവശ്യപ്പെട്ടു.