സജീവിൻ്റെ കൊലപാതകം: സുഹൃത്ത് അർഷാദിൻ്റെ ശ്രമം കർണാടകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ; തടയിട്ട് പോലീസ്, കാസർകോട് വെച്ച് കുടുങ്ങി

കൊച്ചിയിലെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അർഷാദിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. കാസർകോട് നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കർണാടകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു യുവാവിൻ്റെ ശ്രമം.

സജീവിൻ്റെ കൊലപാതകം: സുഹൃത്ത് അർഷാദിൻ്റെ ശ്രമം കർണാടകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ; തടയിട്ട് പോലീസ്, കാസർകോട് വെച്ച് കുടുങ്ങി

കൊച്ചിയിലെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അർഷാദിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. കാസർകോട് നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. കർണാടകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു യുവാവിൻ്റെ ശ്രമം.