'ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിയെ മർദ്ദിച്ചു'; കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിആർഎം ഷെഫീറിനെതിരെ പോലീസ് കേസ്

ബി ആർ എം ഷെഫീർ ചീത്ത വിളിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഓഫീസിൽ ക്ലർക്കായിരുന്ന സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതി. സ്ത്രീക്കെതിരെ ഷഫീറും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്

'ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിയെ മർദ്ദിച്ചു'; കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിആർഎം ഷെഫീറിനെതിരെ പോലീസ് കേസ്

ബി ആർ എം ഷെഫീർ ചീത്ത വിളിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഓഫീസിൽ ക്ലർക്കായിരുന്ന സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതി. സ്ത്രീക്കെതിരെ ഷഫീറും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്