'ഇനി പാടരുത്'; പരാതിയുമായി പാട്ട് കേട്ടവർ; ടിക് ടോക് ഗായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശി പോലീസ്

രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെയും ബംഗ്ലാദേശി ദേശീയകവി നസ്രുൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അലോമിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെട്ടത്.

'ഇനി പാടരുത്'; പരാതിയുമായി പാട്ട് കേട്ടവർ; ടിക് ടോക് ഗായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബംഗ്ലാദേശി പോലീസ്

രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെയും ബംഗ്ലാദേശി ദേശീയകവി നസ്രുൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അലോമിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെട്ടത്.