നങ്കൂരമിട്ട് ചൈനീസ് 'ചാരക്കപ്പൽ'; അതൃപ്തിയ്ക്കിടയിലും ലങ്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ 'സമ്മാനം'; ജാഗ്രതയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ യുവാൻ വാങ് 5ൻ്റെ വരവിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്കയറിയിച്ചെങ്കിലും ചൈനീസ് സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങുകയായിരുന്നു ലങ്ക.

നങ്കൂരമിട്ട് ചൈനീസ് 'ചാരക്കപ്പൽ'; അതൃപ്തിയ്ക്കിടയിലും ലങ്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ 'സമ്മാനം'; ജാഗ്രതയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ യുവാൻ വാങ് 5ൻ്റെ വരവിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്കയറിയിച്ചെങ്കിലും ചൈനീസ് സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങുകയായിരുന്നു ലങ്ക.