'വർഷ' ഒഴിഞ്ഞു; ഉദ്ധവ് താക്കറെ 'മാതോശ്രീ'യിൽ; പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമായി ശിവസേന പ്രവർത്തകർ

ഔദ്യോ​ഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സ്വവസതിയായ 'മാതോശ്രീ'യിലേക്ക് ഉദ്ധവ് മടങ്ങി.

'വർഷ' ഒഴിഞ്ഞു; ഉദ്ധവ് താക്കറെ 'മാതോശ്രീ'യിൽ; പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമായി ശിവസേന പ്രവർത്തകർ

ഔദ്യോ​ഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സ്വവസതിയായ 'മാതോശ്രീ'യിലേക്ക് ഉദ്ധവ് മടങ്ങി.