വരുമോ വീണ്ടും: കവിത ,ഡോ. ജേക്കബ് സാംസൺ

വരുമോ വീണ്ടും:  കവിത ,ഡോ. ജേക്കബ് സാംസൺ

 

 

ഒരു

കാറ്റിലെന്നെ

ഓർക്കാൻ

 

പെരു

മഴയിൽ

നിന്നു

നനയാൻ

 

പൊരി

വെയിലിൻ

ചൂടിൽ

വിയർക്കാൻ

 

കുളിർ

മഞ്ഞിൽ

നിന്നു

വിറയ്ക്കാൻ

 

ഇനിയു

മൊരുദിനം

വരും

വരാതിരിക്കുമോ?

----------------ഋ